MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

A. TARAFLAR

1.  NESELİSEPETLER.COM (Hizmet alan)

T.C.  / Vergi No :

Adres :

Bundan böyle hizmet alan olarak anılacaktır.

2. NARVAL.net (Hizmet Veren)

(T.C. / Vergi No: 44029717396 / 7880220004)

 (Adres: Mehmet Akif Mh 2. Manolya Çıkmazı Sk. No:16 İç Kapı No: 7 Küçükçekmece / İstanbul)

Hizmet veren olarak anılacaktır.                              

B. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:

 1. Hizmet veren, hizmet alanın ……………………………… işini üstlenmiştir.

 • Hizmet veren bahse konu işi yaparken kendisine ait personelle çalışacak, hizmet alandan personel ya da iş desteği talep edemeyecektir.

 • Hizmet veren,
 • ………………………………… işini, hizmet verenden talep ettiği bilgi, belge ve verileri temin etmesi halinde …….. / …….. / …….. tarihine kadar bitirecektir. Bu hizmet için üçüncü kişilere ödenmesi gereken masrafların kendisine ödenmemesi halinde işi yapmayı erteleyebilecektir. Hizmet veren, kendi kusuru ile bu tarihin aşılması halinde uzayan gün ve sefer için ücret talep edemeyecektir. Önceden kararlaştırılmamış eklemelerin iş bittikten sonra talep edilmesi halinde yeniden ücret talep edebilir.

 • Hizmet alan,
 • Sözleşmede belirlenen tarih ve bedellerde hizmet karşılığı ücreti ödemeyi kabul eder.
 • Hizmet verenin işi yapması için gerekli olan kendisinden talep ettiği bilgi, belge ve verileri makul süre içinde hizmet verene teslim etmekle yükümlüdür.
 • Tasarımı yapılmış olan web sitesinin yönetici paneli veya programı olması durumunda, site içeriğini kendisi girmekle yükümlüdür. İçeriklerin girilmesi işi için hizmet verene ayrıca ücret öder.
 • Web sitesinde kullanılan her türlü içerik ve tasarımın sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

 • a) Hizmet bedeli,
 • Web tasarım hizmeti için, ………………TL+KDV ’dir. Hizmet alan tarafından bedelin %50’sini iş başlamadan, %50’si ………/………/……… tarihinde hizmet verenin göstereceği banka hesabına kadar ödenir.
 • Sunucu bedeli her yıl ………TL+KDV ‘dir. Her yıl ……… / ……… / ……… tarihinde ödeme yapılır.

          b) Hizmet alan her bir hizmet için ayrı ayrı olmak üzere, her gecikmeli ay/yıl için %10 gecikme faizi karşılığında en fazla 3 ay olacak şekilde geç ödeme yapmayı kabul eder.

          c) Ödemelerin 3 aydan fazla yapılmaması ya da geç yapılması halinde hizmet veren, hizmeti durdurmak, ertelemek ya da sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

          d) Alınan hizmete göre yapılan her tasarım için Hizmet Alan tasarımı en baştan 2 defa yaptırabilmektedir. Bu hak Hizmet Veren tarafından değiştirilebilir veya düzenlenebilir.

          e) Taraflar tasarım konusunda anlaşamaz ise hizmet öncesinde alınan %50’lik tutarın %45’i Hizmet Alan kişi / kuruluş hesabına 15 gün içerisinde iade edilecektir.

 • Hizmet Veren, varsa bu işte kullanacağı personelin iş hukuku anlamında ödenecek her türlü özlük ve işiçilik haklarından sorumlu olduğunu kabul eder.

 • Hizmet alan, hizmet verenin sözleşme şartlarına uygun davranmaması halinde işbu sözleşmeyi her zaman derhal feshedebilecektir. Fesihten önce oluşmuş bir hak ediş varsa hizmet alan bu bedeli ayrıca ödeyecektir.

C. HİZMET ÖZELLİKLERİ

 1. …………………………………. hizmeti, HİZMET VEREN sunucularında barınacaktır.
 2. Alan adı …………………………… ’dır ve HİZMET VEREN tarafından satın alınacaktır. Domain ücreti hizmet bedeli olan ……………… TL + KDV’nin dışında tutulmuştur. Çünkü müşteri adına anlaşmalı firmalardan satın alınacaktır.
 3. Standart tasarım hizmeti sağlanacaktır.
 4. Demo içerik hizmeti sağlanacaktır.

D. TEBLİGAT

Sözleşmenin taraflar bölümünde yer alan adresler tebligat adresleri olup, değişikliler yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adresler tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

E.  İHTİLAFLARIN DURUMU

Taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul’daki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir. İhtilafların çözümü için yapılacak yazışmalar taraflar için herhangi bir hak ve yükümlülük doğurmaz.

F.  YÜRÜRLÜK

2 sayfadan ibaret olan işbu sözleşme taraflarca …./…./20…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip, imza edilmiştir.

Hizmet Alan                                                                           Hizmet Veren

     İmza                                                                                          İmza