Madde 1 – TARAFLAR
1.1 Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Tasarım ve Yazılım Hizmetleri (9PİKSEL olarak anılacaktır.) ile müşteri kaydında detayları
ile belirtilen kişi/kurum (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında 9PİKSEL’den alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2 Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam, destek ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının 9PİKSEL tarafından hazırlanması ve
yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.
Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların kendi yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından
karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları
zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerde 9PİKSEL’i sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.
3.3 MÜŞTERİ, 9PİKSEL tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının 9PİKSEL’e ait
olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını sözleşmede yazılı web
sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait
olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde,
9PİKSEL’in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.
3.5 MÜŞTERİ, yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak
değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir.
3.6 MÜŞTERİ, 9PİKSEL’e onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek 9PİKSEL’e onay verecektir. Bu süre içinde olumlu/olumsuz
bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.
3.7 MÜŞTERİ, yapılan projeyi kendi sunucusunda yayınlamak istediğinde gerekli olan tüm yazılımları tedarik etmesi gerekir. Yazılım eksikliğinden oluşacak hatalardan 9PİKSEL’i sorumlu
tutamaz.
3.8 MÜŞTERİ, 9PİKSEL’den 1 yıl ücretsiz destek hizmeti alır ve bu süre bittiği anda destek hizmetinin devam etmesi için gerekli ücretlendirmeyi ödemeyi kabul eder.
Madde 4 – 9PİKSEL’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 9PİKSEL, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. 9PİKSEL site yayımını
yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını taahhüt eder.
4.2 9PİKSEL, MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki
düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. 9PİKSEL tarafından kaynaklanan hataları düzeltmek için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 9PİKSEL, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için gerekli etüdü tamamlandıktan sonra
belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı 15 gün, MÜŞTERİ’nin tüm dosyaları teslim etmesiyle bitmiş projenin (animasyon veya database) yayımı 30 gün içinde yapılacaktır.
4.5 9PİKSEL sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye
yansıtılacaktır.
4.6 9PİKSEL, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7 9PİKSEL, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 9PİKSEL, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
4.9 9PİKSEL destek paketi süresince tüm güncellemeleri yapmak için ekstra ücret talep etmemektedir.
Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup bu süre 9PİKSEL tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için
gerekli tüm dokümanların verilmesi ile başlar. Sözleşme süresinin sona ermesinden 15 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılır.
5.2 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için 25 $ +KDV, hosting yenileme için
50 $ +KDV ücret 9PİKSEL tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır. Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda 100 $ +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.
5.3 Hizmet bedeli 1 (bir) yıllık ……………………. TL + KDV olarak belirlenmiştir.
5.4 Hizmet bedeli’nin 1/2’si iş başlangıcında, kalan 1/2’si ilk ödemeden en geç 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından 9PİKSEL’e ödenecektir.
5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda 9PİKSEL taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.
5.6 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ………………………………………………’dur.
Madde 6 – GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş
oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi,
açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 7– ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı
delil olarak kabul edilmiştir.
Madde 8 – FESİH
Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde
diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde ihlale
uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf ihlale uğrayan
tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.
Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 (dokuz) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan
işbu sözleşme ……../………/……….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir